Innsyn etter offentlighetsloven og postliste

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen etter offentleglova er at forvaltningsorganers saksdokumenter, journaler og liknende registre er offentlig tilgjengelige. Dette følger av offentleglova §3.

Postliste

Offentlig journal (postliste) er en oversikt over post til og fra kommunen som er registrert i vårt sak – og arkiv system.
Her kan pressen og publikum enkelt følge med i saker som behandles av kommunen og bestille innsyn.
Av hensyn til kvalitetskontroll publiseres postlisten dagen etter registrering i vårt sak – og arkivsystem.
Offentlige dokumenter som ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven kan åpnes og leses i fulltekst direkte fra postliste.

Innsyn og innsynsrett

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre i henhold til blant annet offentleglova.
Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.
I Porsgrunn kommunen praktiserer vi meroffentligprinsipp dersom omsynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

Barnehagebarn -, elev-, personal- , pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internettsidene, men partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18.

Med få unntak får alle se opplysninger som gjelder en selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til partsinnsyn dersom det forevises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. 

Ved innsynforespørsler i barnehagebarn -, elev-, personal- , pasient- og klientsaker anbefaler vi at du bruker eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen.

Innsynsforespørsler kan sendes på epost til: postmottak@porsgrunn.kommune.no og på eDialog løsningen vår eller bestilles direkte fra postlisten.

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages til Statsforvalteren, jf. offentleglova § 32 og klagen kan sendes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no eller på eDialog løsningen vår.